ท่านต้องการให้ อบต.คลองคูณ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
การสื่อส่ารในตำบล ( 0 )
0.00%
ถนนในหมู่บ้าน ( 5 )
50.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 2 )
20.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 3 )
30.00%