หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ จะดำเนินการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ( โดยต้องเกิดก่อนวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๐๕ )  และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียน   มายื่นคำขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ  ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๔ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
(๓) มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๕  สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร ไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิด  ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  ๑  มกราคม  ของปีนั้น )
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ ให้ดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นับตั้งแต่วันที่ย้าย แต่ไม่เกินเดือน พฤศจิกายน ของปีนั้น
๒. ยื่นเอกสารหลักฐาน พร้อมกรอกคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา
(๒) ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว   พร้อมสำเนา

โดยยื่นเอกสารหลักฐาน  พร้อมกรอกคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ      
กรณีผู้สูงอายุมีความจำเป็น  ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้   ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็น ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ และเอกสารหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ ตามระยะเวลาที่กำหนด  และจะจ่ายเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ตามความประสงค์ที่ผู้สูงอายุได้ระบุไว้ในแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ให้ทราบโดยทั่วกัน

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2564 เวลา 14.21 น. โดย คุณ ภัทรนันท์ เพ็ชรโต

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-785-7396
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10