หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองคูณ
วิสัยทัศน์ อบต.คลองคูณ
''ทรัพยากรน้ำดี มีการพัฒนาเกษตรกรรม
นำหลักธรรมาภิบาล สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง'
นมัสการ หลวงพ่อหวั่น
วัดคลองคูณ เพื่อเป็นศิริมงคล
อบต.คลองคูณ
1
2
3
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คลองคูณ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ถนนในหมู่บ้าน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
 
 
FACEBOOK
อบต.คลองคูณ
 
 
 
ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบร [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก วงจรใบหน้า - มือ โอกาสแพร่-ติดเชื้อโควิด-19 [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 53 
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบร [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ในวันที่ 10 มกร [ 2 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 94 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 79 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 141 
เรื่อง สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 139 
ประกาศการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 61 
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างทำนบดิน หมู่ที่ 7 บริเวณหน้าวัดคลองคูณ แล [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 132 
สินค้า/ผลิตภัณฑ์จากชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองคูณ [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 232 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดคลองคูณ ห [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 290 
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวในพื้นที่ตำบลคลอ [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 48 
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาห [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 55 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 73 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 44 
ประกาศประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 72 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 63 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 39 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 31 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 48 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 131 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 144 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนว [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 226 
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโร [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 330 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณวัดคลองค [ 14 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 304 
ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำหนองตาสี หมู่ที่ 3 บ้านอ้ [ 14 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 333 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 305 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 5608 
 
พจ0023.4/ว251 การสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1494 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว4084 นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1493 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
 การแต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ(ผลงาน)(พิจารณาเฉพาะตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3-8 ทั้งกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก และกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น)แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว 1465 แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ [ แนบ1 ]  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว 1467 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว 1468 จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว 1469 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.5/ว245 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่1 2564  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1442 การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1440 การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1443 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1441 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.5/ว1430 แจ้งซ้อมควมเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนเนื่องจากคู่สัญญาควบคู่สัญญาควบรวมกิจการ  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.5/ว1428  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาส3 เดือนเม.ย.-พ.ค.64  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.5/ว 1427  การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1424 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝึกแบบการจัดการมูลฝอย และ (ร่าง) ประกาสกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ ฯ  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1425  ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1423 การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.33-023 สายหมู่ที่ 7 [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ. [ 13 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 46 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ. [ 13 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 42 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสระแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านอ้อมหล่ม ตำบลคลองคู [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 69 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านคลองคูณ ตำบลคลองคูณ [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 64 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ( [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 65 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (5 เม.ย. 2564)    อ่าน 18  ตอบ 2  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 เม.ย. 2564)    อ่าน 123  ตอบ 8  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 13  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คลองคูณ จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2560)    อ่าน 1201  ตอบ 0  

 
 
 
 
อบต.วังหว้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ 2563 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.วังกรด ประกาศจากจังหวัดพิจิตร เรื่อง การปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้สอดคล้องกับการแพร [ 13 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะคาบ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 

วัดคลองคูณ  

 
 
 
 
 
 
     
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-785-7396
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10