หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ0023.2/ว4444  การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงาน่วนตำบล (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.3-ว4434  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.3-ว4437  ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.3-ว4435 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.2563  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
 ข้อหารืการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.2-ว4431 การายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
พจ 0023.5/ว2064 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.63  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
มท 0808.2 / ว 6782  ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังด้วยว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
พจ 0023.5/ว440.6  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศุนย์เด็กเล็ก การเรียนการสอน ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.63  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.5/ว4405  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.63  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.4/ว943 เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.4/ว4377 การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.4/ว4394 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.3-ว4412  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2563  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.3-ว13924 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.3-ว4408  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2563  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.3-ว4411 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
พจ0023.3-ว4413  ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลแก่คณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 26 พ.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 913
   

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-785-7396
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10