องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร